Zásady ochrany osobních údajů

 

Pokud jste se přihlásili na setkání, odebíráte newsletter, nakoupili jste karty, projevili jste zájem o informace přes web, registrační formulář či jiným způsobem, svěřujete mi své osobní údaje. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Já Vít Novotný (Zámecká 1623, Chotěboř, 583 01, IČ 08485445) zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Spravuji webové stránky www.smysluplnerozhovory.cz a zasílání novinek formou newsletteru. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 602 221 029 nebo na e-mail: vitek@smysluplnerozhovory.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: – budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, – plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, – umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uchováváme jako správce v souladu se zákony ČR.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely nákupu produktů. Údaje budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu.

4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě subjektů dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, vyjma dopravních služeb, jako je Zásilkovna.cz čí Česká pošta za účelem dopravy produktů.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od provedené objednávky. . Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1. požádat prodávajícího (správce) o vysvětlení účelu zpracování osobních údajů
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil vaše osobní údaje.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Osobní údaje jsou poskytnuty a zpracovávány dopravci, a toZásilkovna.czanebo Česká pošta, kteří informace uchovávají za účelem přepravy zboží.

11. Osobní údaje mohou být zpracovávány platební bránou GoPay za účelem platebního styku. (V případě platby dobírkou anebo přes bankovní převod nejsou tyto údaje firmou GoPay zpracovávány).

 

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující může souhlasit aktivním souhlasem před dokončením objednávky se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále může souhlasitse zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.

2. V případě souhlasu se zasíláním obchodního sdělení jsou osobní údaje jako je e-mail a jméno poskytovány zpracovateli Mailchimp, službě díky které vám obchodní sdělení zasíláme.

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelok ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.